Tuesday, December 9, 2008

അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത പര്യായ പദങ്ങൾ

അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത പദങ്ങൾ പര്യായങ്ങളായി അർത്ഥത്തിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം.

സാധാരണ സന്ദർശകർ അർത്ഥങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുന്ന അംഗീകരിക്കപെടാത്ത പര്യായയ പദങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോൾ പദം ലഭ്യമല്ല എന്ന സന്ദേശം കണുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഈ പദങ്ങൾ സന്ദർശകർ കാണുകയേയില്ല. എന്നാൽ എഡിറ്റർമാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അംഗീകരിക്കപെടാത്ത പദമാണെന്നുള്ളതിനു് ചുവന്ന hiliteഉം ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിനു് editor ആയി log ചെയ്ത ശേഷം "ശിവൻ" എന്ന പദം നോക്കുക. പിന്നെ Log out ചെയ്തശേഷം സാധാരണ സന്ദർശകരായി നോക്കുക.

Saturday, July 26, 2008

Watch List

എഴുതുന്നവരുടെ സൌകര്യത്തിനായി ഭാവിയിൽ തിരുത്താനുള്ള പദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായി watch list എന്ന ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

watch-listൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പദം "add to watchlist" എന്ന link ഉപയോഗിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണു്.
watch-listൽ നിന്നും പദം നീക്കം ചെയ്യാൻ "remove from watch list" എന്ന linkൽ അമർത്താം

Promoting Padamudra

Promoting Padamudra
There are banner adverts in two sizes, 150X150 and 150X80.
To add the padamudra banner on your blog or website please copy the code below

<!-- Padamudra advert-->
<a href="http://padamudra.com">
<img src="http://padamudra.com/images/advert_150X150.png"/>
</a>
<!-- end of Padamudra advert-->

<!-- Padamudra advert-->
<a href="http://padamudra.com">
<img src="http://padamudra.com/images/advert_150X80.png"/>
</a>
<!-- end of Padamudra advert-->

Saturday, July 19, 2008

Revision of terms & Conditions

The terms and conditions have been revised. Please review

Wednesday, July 9, 2008

മാറ്റങ്ങൾ

July 10 , രഹസ്യവാക്കു് മാറ്റാൻ സൌകര്യം

Password is stored as one-way encryption that is not stored in plain text. Forgotten passwords are not recoverable, instead a new password is issued automatically issued, This should be changed by the member after first login.

July 9 , Edit pageൽ നിന്നും പദങ്ങൾ navigate ചെയ്യാൻ സൌകര്യം

Sunday, July 6, 2008

പ്രവർത്തന തടസം

ചില സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ പദമുദ്ര 36 മണിക്കൂറിനു് നേരം പ്രവർത്തിച്ചി രുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം പുനറാരംഭിച്ചു.

ഈ തടസം നേരിട്ടതിൽ ഖേതിക്കുന്നു

Thursday, June 26, 2008

ചില മാറ്റങ്ങൾ

സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പലരുടേയും അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു് പദമുദ്രയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 1) ഇന്നത്തെ പദം. 2) ആഴ്ചതോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന (മുകളിൽ കാണുന്ന) മുഖചിത്രം. 3) സന്ദർശകർ അനവേഷിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ പട്ടിക. ചില browser കളിൽ cache അധികം ഉള്ളതിനാൽ പുതിയ stylesheetഉകളും മറ്റു ചിത്രങ്ങളും കാണാൻ Firefoxൽ shift+reload അമർത്തുക. IEയിൽ CTRL+F5 അമർത്തുക. പുതിയ layoutനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി അറിയുക്കുക.

Monday, June 16, 2008

Delete Option

അർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഡിലീറ്റു് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇപ്പൊ അതു അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ.. ? ആഖ്യാതം എന്ന പദം ഒന്നു ഡിലീറ്റു് ചെയ്യുമൊ..

Thursday, June 12, 2008

പദമുദ്ര പുതിയ സവിശേഷതകൾ

സുഹൃത്തുക്കളെ

പദമുദ്ര ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങി. 2000 അർത്ഥങ്ങളും, എഴുതുന്ന 25 അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്.

ഇന്നു് ചില പുതിയ സവിശേഷതൾ കുടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1) ചർച്ചകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു് കാണാം
2) അംഗളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ള profile
3) പ്രദർശന്ത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടി.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക.

Sunday, June 8, 2008

ഈന്തു്

തൃശ്ശൂരിൻറെ വടക്കു് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈന്തു് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇനം മരത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? ചെറിയ ഒറ്റത്തടി മരത്തിൽ നീളം കൂടിയ തണ്ടിൽ നീളം കൂടി, വീതി കുറഞ്ഞ ഇലകളോടു് കൂടിയതാണിത്. പണ്ടൊക്കെ വിവാഹപന്തലിൻറേയും മറ്റു് ആഘോഷപന്തലുകളുടേയും കമാനങ്ങളിൽ ഇതിൻറെ ഇലകൾ വെച്ചു് അലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൻറെ കായ്, ഈത്തപ്പഴം പോലുള്ള ചെറിയ കായ്കൾ കൂടിച്ചേർന്നു് ഏകദേശം ചക്കയോടു് സാമ്യമുള്ളതാണ്. നാട്ടിലിപ്പോൾ എവിടേയും കാണാനില്ല, കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തുപതിനഞ്ചു് വർഷത്തിനകം ഇതു് ഏറെക്കുറെ നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു് കരുതുന്നു.

Saturday, June 7, 2008

പദങ്ങളുടെ തിരുത്തു്

ഒരാൾ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദം തിരുത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടു് / അറിവില്ലായ്മ നേരിടുന്നു. ഉദാ : അഗ്നിഗർഭ(2) എന്ന പദം കാണുക. എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു് അചിന്ത്യ. അർത്ഥവിഭാഗത്തിൽ 1,2 എന്നു് സെലക്റ്റു് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം പദത്തിൽ (2) എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതു തിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.

Thursday, June 5, 2008

തിരുത്തലുകാർ

പ്രിയരേ,
കൂടുതൽ കൃത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി എഡിറ്റർമാർക്കു് അവരവരെഴുതിച്ചേർത്തതിനെ അപ്രൂവു് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരാൾകൂടികണ്ട ശേഷമാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പിഴവുകൾ തിരുത്താനൊരവസരമാകുമെന്നാണു വിശ്വാസം. സഹകരിക്കുമല്ലോ.

ഉമേഷു് രാജേഷു് എന്നിവർ മുഴുവൻ സമയ എഡിറ്റർമാരായി മാറി സഹകരിക്കണമെന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നു ;)

സസ്നേഹം
സജിത്.

Wednesday, June 4, 2008

എതിർപദവും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും

കൂട്ടരേ
വിപരീത പദവും എതിർലിംഗവും കൊടുക്കുവാനുള്ള സൌകര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. എതിർ ലിംഗപദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏതു പദത്തിനാണോ ( അർത്ഥത്തിനാണോ) എതിർലിംഗം കൊടുക്കുന്നതു് അതിന്റെ ലിംഗം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണമെന്നതാണു്.

അഥവാ, സ്ത്രീ എന്ന പദത്തിനുള്ള എതിർലിംഗം പുരുഷൻ എന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്ന പദം സ്ത്രീലിംഗമാണെന്നു് അടയാളപ്പെടുത്തണം.

മറ്റൊരു കാര്യം പദച്ഛേദത്തെപ്പറ്റിയാണു്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പലർക്കും വ്യക്തമായിട്ടില്ലാത്തതിനു് ഒരു കാരണം ആ സംജ്ഞയാണെന്നു തോന്നുന്നു. പദച്ഛേദം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതു് മൂലപദം അടയാളപ്പെടുത്തലാണു്. അഥവാ, ഏതു പദത്തിൽ നിന്നാണീപദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പദങ്ങളുടെ സംയോജനത്താലാണീ പദം ഉണ്ടായി വന്നതെന്നു് പറയാനാണു് ആ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ഒന്നിലധികം പദങ്ങളുണ്ടാകുമ� ��ന്നതു കൊണ്ടാണതിനു് പദച്ഛേദം എന്നു പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

ഒരു മറുഭാഷാ പദത്തിൽ നിന്നുമാണു് ആ പദം ഉണ്ടായി വന്നതെങ്കിൽ ആ പദം പദച്ഛേദത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്നും വന്നതാണതെന്നു് ഉല്പത്തി എന്ന സ്ഥലത്തു് അടയാളപ്പെടുത്തുക.

ഉദാഹരണമായി ടക്കു് എന്ന വാക്കും കാക്ക എന്ന വാക്കും നോക്കുക.

സ്നേഹപൂർവ്വം
സജിതു്

Monday, June 2, 2008

തിരുത്തലുകൾ‍

പ്രിയമുള്ളവരേ,
തിരുത്തുന്നവർ‍ അനുപാതത്തിൽ‍ വളരെ കുറവായതു കൊണ്ടാണു് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ‍ ചേർ‍ക്കുന്ന പദങ്ങൾ‍ പ്രദർ‍ശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാൻ വൈകുന്നതു്. ദയവായി ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

പദങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ‍ തിരുത്തിയ ആളിന്റെ പേരാണു് വരുന്നതു് എന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടു് അതു ഉടനെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും

സ്നേഹപൂർ‍വ്വം
സജിതു്

Saturday, May 31, 2008

ഇനി തുടരാം 2

സുഹൃത്തുക്കളേ, ഇതിനു തൊട്ടുമുന്‍പയച്ച മെയില്‍ ഞാന്‍ ( സജിത്തു് ) അയച്ചതായിരുന്നു. പേരു വയ്ക്കാന്‍ വിട്ടു പോയി.
ഈ മെയില്‍ സംവിധാനം. സംശയമുള്ള വാക്കുകളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുവാനാണു്. സംശയം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക. ചോദ്യം ബ്ലോഗില്‍ വരും. ചര്‍ച്ച അവിടെ തുടരുക. എന്നതാണു് ഇപ്പോള്‍ ആലോചിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള പരിഹാരം.
എന്നു് സസ്നേഹം
സജിത്തു്‌

ഇനി തുടരാം

പ്രിയമുള്ളവരേ, സംവൃത-വിവൃത ഉകാരങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (അരിക്‌ എന്നു തെരഞ്ഞാല്‍ അരികു് കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നര്‍ത്ഥം) ഇതോടു കൂടി പ്രധാനമായും വേണ്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉള്‍പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നവര്‍ ദയവായി‍ അതു് അറിയിക്കുക. ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ എവ്വിധത്തിലാണു പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നറിയാത്തതിനാല്‍ പലരോടും തല്‍ക്കാലം എന്റ്രി ചെയ്യേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വിലക്കു് എടുത്തു കളഞ്ഞതായി ഇതിനാല്‍ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ സന്മനസ്സുകളും നിഘണ്ടുവിലേക്കു് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തു തുടങ്ങണമെന്നു് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു നാ‍മം ക്രിയ എന്നീ തരങ്ങള്‍ കണിശമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു് ഒന്നു കൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കട്ടെ. സ്നേഹം

Tuesday, May 27, 2008

ചില അറിയിപ്പുകൾ

പ്രിയസുഹൃത്തേ,
ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മലയാള ഭാഷാനിഘണ്ടുവിന്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ച വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. മലയാളഭാഷാനിഘണ്ടുവിൽ നിന്നും ആദ്യമായി അയക്കുന്ന സന്ദേശമാണു് ഇത്. ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമായിരിക്കും എന്നു് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ പദ്ധതിയെ നിങ്ങളിൽ പലരും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും പൂർണ്ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആ സഹകരണ ങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.

നിങ്ങൾ അംഗമായതിനു് ശേഷം സൈറ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വിവരിക്കാൻ കൂടിയാണു് ഈ സന്ദേശം.

1) ഇതുപോലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അംഗങ്ങൾ എന്ന താൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം e-mail സന്ദേശങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാം.

2) വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും XML ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുമുള്ള സൌകര്യം തിരുത്തുന്നവര്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കും.

3) കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ശബ്ദങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥം 'പുതിയപദങ്ങള്‍' എന്ന താളില്‍ കാണാവുന്നതാണ്. ഏതര്‍ത്ഥമാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ തിരുത്തുന്നവര്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്.

4) ഈ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി പുതിയ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരുത്തുന്നവർക്ക് നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാം. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ml-d.blogspot.com എന്ന blogൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

5) തിരുത്തുന്നവര്‍ക്ക് പര്യായങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനും സൌകര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്,

ആദരവോടെ:

നിഷാദ് കൈപ്പള്ളി

സ്വാഗതം

ഒരു മലയാളഭാഷാനിഘണ്ടു ആരംഭിച്ച വിവരം സന്തോഷപൂർവം അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടേയും സഹകരണത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത് ഭാവിയിൽ ഒരു സമ്പൂർണ കൃതിയായി തീരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ദേശം:

1) നിഘണ്ടുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തേക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്ത് ശരിപ്പെടുത്തുക
2) പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം
3) വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും സമ്പന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ

പുതു ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ admin ഞാൻ (നിഷാദ് കൈപ്പള്ളിയും) സജിത് യൂസുഫ് (സിദ്ധാർത്ഥനും) മാത്രമായിരിക്കും.